نسبت دو زاویه مکمل 4 به 5 است اندازه زاویه بزرگتر را به دست آورید

نسبت دو زاویه متمم 4 به 5 است اندازه این دو زاویه چقدر است؟

نسبت دو زاویه متمم 4به5است اندازه این دو زاویه چقدر است؟

نسبت دو زاویه مکمل 4 به 5 است اندازه زاویه بزرگتر را به دست آورید

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب