تمرین صفحه ی 95 ریاضی هفتم

تمرین صفحه ی 95 ریاضی هفتم

جواب صفحه ۹۵ ریاضی هفتم ⚜️ کاردرکلاس و تمرین با پاسخ

پاسخ گام به گام کار در کلاس و تمرین صفحه 95 ریاضی کلاس هفتم از فصل 7 توان و جذر با جواب و راه حل کامل

جواب صفحه ۹۵ ریاضی هفتم : در این قسمت به حل گام به گام جواب کاردرکلاس و تمرین صفحه 95 ریاضی هفتم متوسطه اول مربوط به جذر و ریشه از فصل ۷ توان و جذر است را برای تان کامل در بخش آموزش و پرورش ماگرتا برای شما دانش آموز فعال و ارزشمند آماده کرده ایم.

مطلب پیشنهادی : جواب صفحه ۹۴ ریاضی هفتم

جواب کاردرکلاس صفحه ۹۵ ریاضی هفتم

در جواب کار در کلاس صفحه 95 ریاضی هفتم داریم :

۱- می‌خواهیم مقدار تقریبی ۲۸√ را به دست آوریم.

الف) ۲۸√ بین کدام دو عدد طبیعی قرار دارد؟ چرا؟

√۲۵

ب ) به کدام یک نزدیک‌تر است؟ چرا؟ ۵ : زیرا اختلاف کمتری با آن دارد.

۵

ج) با توجه به جدول زیر جای خالی را کامل کنید:

۵۳ ≃ ۲۸√

هر مجذوری که به عدد ۲۸ نزدیک‌تر باشد پاسخ مورد نظر ماست.

۲- به همین روش مقدار تقریبی عددهای زیر را به دست آورید.

۴۵ ≅ ۲۰√۲۵√ ۲۰√ ۱۶√

پس عددهای مورد نظر ما بین 4 تا 45 باشد.

√۱۴ ≅ √۳۷√۹

پس عددهای مورد نظر ما بین 35 تا 4 باشد.

√۸ ≅ ۲۸√۴

پس عددهای مورد نظر ما بین ۲۵ تا ۴ باشد.

جواب تمرین صفحه ۹۵ ریاضی هفتم

در جواب تمرین صفحه 95 ریاضی هفتم داریم :

1- چرا عددهای منفی جذر ندارند؟ یعنی عبارت مقابل بی معناست؟ ۲۵-√ = ؟زیرا هیچ عددی را نمی‌توان یافت که اگر در خودش ضرب شود مساوی عددی منفی شود.

به عنوان مثال:

(−۵)×(−۵)=( ۲۵)( ۵)×( ۵)=( ۲۵)

۲- کدام یک درست و کدام یک نادرست‌اند؟

نادرست ۴۱۲√نادرست ۶√ بین ۵  و ۷ استدرست ۴۰√ بین ۵  و ۷ استدرست  ۲۱√ ۱۵√نادرست ۲ ۳√

۳- به جای ◻ در محور اعداد زیر یکی از عددهای ۹√,۴√-,۱√,۱۴√,۱√−,۴√,۹۴√,− و ۹√- را قرار دهید.

۴- جاهای خالی را کامل کنید.

الف) ۷ و ۷- ریشه‌های ۴۹ هستند.ب) مجذور عدد صفر همان صفر است.ج) اگر عددی صفر نباشد، توان دوم آن همیشه مثبت است.د) هر عدد مثبت دارای ۲ ریشه دوم است که یکی از آنها قرینه‌ی دیگری است.

۵- مقدار تقریبی عددهای زیر را به دست آورید.

√۱۰۰۰ ≅ ۳۱۶√961

پس عددهای مورد نظر ما بین 315 تا 32 باشد.

√۵۰۰ ≅ ۲۲۴ √484

پس عددهای مورد نظر ما بین 22 تا 225 باشد.

√۳۰ ≅ ۵۵√25

پس عددهای مورد نظر ما بین 5 تا 55 باشد.

√۴۰ ≅ ۶۳√36

پس عددهای مورد نظر ما بین 6 تا 65 باشد.

???? اگر در هر صفحه ای از کتاب ریاضی هفتم دبیرستان مشکل و یا ایراد درسی داشتید حتما برای ما در قسمت دیدگاه بنویسید تا ما در اسرع وقت بتوانیم به سوال شما پاسخ بدهیم و مشکلات درسی شما دانش آموزان پایه هفتمی های گرامی را حل نماییم.

⚠ نکته : برای حل مسائل ریاضی حتما قلم و کاغذ کنار در خود داشته باشید تا به تمرین کردن بپردازید تا کامل کتاب ریاضی را یاد بگیرید. این یکی از بهترین روش های یادگیری ریاضی هفتم است.

مطلب پیشنهادی : جواب صفحه ۹۳ ریاضی هفتم

✅ در این بخش جواب کاردرکلاس و تمرین صفحه ۹۵ ریاضی هفتم را مرور کردیم. به یاد داشته باشید که حتما اول خودتان جواب سوال ها را بدهید و برای بررسی درست یا نادرست بودن آن به این پاسخ ها مراجعه کنید. شما می توانید با اضافه کردن عبارت ماگرتا در آخر جستجوهای درسی تان در گوگل به بهترین پاسخ ها دسترسی پیدا کنید. اگر سوالی دارید آن را از قسمت دیدگاه بپرسید تا معلمان به آن پاسخ بدهند. ????????

تمرین صفحه ی 95 ریاضی هفتم

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب