زخم های من همه از عشق است

زخم های من همه از عشق است

ایمان بیاوریم به آغاز فصل سردایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد

ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد …

و این منم زنی تنها در آستانه‌ی فصلی سرد در ابتدای درک هستی آلوده‌ی زمین و یأس ساده و غمناک آسمان و ناتوانی این دست‌های سیمانی.

ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد …

و این منم زنی تنها درآستانه‌ی فصلی سرد در ابتدای درک هستی آلوده‌ی زمین و یاس ساده و غمناک آسمان و ناتوانی این دستهای سیمانی.

زمان گذشت زمان گذشت و ساعت چهار بار نواخت چهار بار نواخت امروز روز اول دیماه است من راز فصل‌ها را میدانم و حرف لحظه‌ها را میفهمم نجات‌دهنده در گور خفته است و خاک، خاک پذیرنده اشارتیست به آرامش زمان گذشت و ساعت چهار بار نواخت. در کوچه باد میآید در کوچه باد میآید و من به جفت‌گیری گل‌ها میاندیشم به غنچه‌هایی با ساق‌های لاغر کم‌خون

و این زمان خسته‌ی مسلول و مردی از کنار درختان خیس میگذرد مردی که رشته‌های آبی رگهایش مانند مارهای مرده از دو سوی گلوگاهش بالا خزیده‌اند و در شقیقه‌های منقلبش آن هجای خونین را تکرار می‌کنند - سلام - سلام و من به جفت‌گیری گل‌ها میاندیشم. در آستانه‌ی فصلی سرد در محفل عزای آینه‌ها و اجتماع سوگوار تجربه‌های پریده‌رنگ و این غروب بارور شده از دانش سکوت

چگونه میشود به آن کسی که میرود اینسان صبور، سنگین، سرگردان، فرمان ایست داد. چگونه میشود به مرد گفت که او زنده نیست، او هیچوقت

در کوچه باد میآید کلاغهای منفرد انزوا در باغ‌های پیر کسالت میچرخند و نردبام چه ارتفاع حقیری دارد. آنها تمام ساده‌لوحی یک قلب را

با خود به قصر قصه‌ها بردند و اکنون دیگر چگونه یک نفر به رقص برخواهد خاست و گیسوان کودکیش را در آب‌های جاری خواهد ریخت و سیب را که سرانجام چیده‌است و بوئیده‌است در زیر پا لگد خواهد کرد؟ ای یار، ای یگانه‌ترین یار چه ابرهای سیاهی در انتظار روز میهمانی خورشیدند. انگار در مسیری از تجسم پرواز بود که یک روز آن پرنده‌

انگار از خطوط سبز تخیل بودند آن برگ‌های تازه که در شهوت نسیم نفس میزدند

انگار آن شعله‌ی بنفش که در ذهن پاک پنجره‌ها میسوخت چیزی بجز تصور معصومی از چراغ نبود در کوچه باد میآید این ابتدای ویرانیست آن روز هم که دست‌های تو ویران شدند باد میآمد ستاره‌های عزیز ستاره‌های مقوائی عزیز وقتی در آسمان، دروغ وزیدن میگیرد دیگر چگونه میشود به سوره‌های رسولان سرشکسته پناه آورد؟ ما مثل مرده‌های هزاران هزار ساله به هم میرسیم و آنگاه خورشید بر تباهی اجساد ما قضاوت خواهد کرد.

من سردم است من سردم است و انگار هیچوقت گرم نخواهم شد ای یار ای یگانه‌ترین یار «آن شراب مگر چند ساله بود؟» نگاه کن که در اینجا زمان چه وزنی دارد و ماهیان چگونه گوشت‌های مرا میجوند چرا مرا همیشه در ته دریا نگاه میداری؟ من سردم است و از گوشواره‌های صدف بیزارم من سردم است و میدانم که از تمامی اوهام سرخ یک شقایق وحشی جز چند قطره خون چیزی بجا نخواهد ماند.

خطوط را رها خواهم‌کرد و همچنین شمارش اعداد را رها خواهم کرد و از میان شکل‌های هندسی محدود به پهنه‌های حسی وسعت پناه خواهم‌برد من عریانم، عریانم، عریانم مثل سکوت‌های میان کلام‌های محبت عریانم و زخم‌های من همه از عشق است از عشق، عشق، عشق. من این جزیره‌ی سرگردان را از انقلاب اقیانوس و انفجار کوه گذر داده‌ام و تکه‌تکه شدن، راز آن وجود متحدی بود که از حقیرترین ذره‌هایش آفتاب به دنیا آمد سلام ای شب معصوم!

سلام ای شبی که چشم‌های گرگ‌های بیابان را به حفره‌های استخوانی ایمان و اعتماد بدل میکنی و در کنار جویبارهای تو، ارواح بیدها ارواح مهربان تبرها را میبویند من از جهان بی‌تفاوتی فکرها و حرف‌ها و صداها میآیم و این جهان به لانه‌ی ماران مانند است و این جهان پر از صدای حرکت پاهای مردمیست که همچنان که ترا میبوسند در ذهن خود طناب دار ترا میبافند. سلام ای شب معصوم! میان پنجره و دیدن همیشه فاصله‌ایست.

چرا نگاه نکردم؟ مانند آن زمانی که مردی از کنار درختان خیس گذر میکرد … چرا نگاه نکردم؟ انگار مادرم گریسته بود آنشب آنشب که من به درد رسیدم و نطفه شکل گرفت آنشب که من عروس خوشه‌های اقاقی شدم آنشب که اصفهان پر از طنین کاشی آبی بود، و آنکسی که نیمه‌ی من بود، به درون نطفه‌ی من بازگشته‌بود و من در آینه میدیدمش، که مثل آینه پاکیزه بود و روشن بود و ناگهان صدایم کرد و من عروس خوشه‌های اقاقی شدم …

انگار مادرم گریسته بود آنشب. چه روشنائی بیهوده‌ای در این دریچه‌ی مسدود سر کشید چرا نگاه نکردم؟ تمام لحظه‌های سعادت میدانستند که دست‌های تو ویران خواهد شد و من نگاه نکردم تا آن زمان که پنجره‌ی ساعت گشوده‌شد و آن قناری غمگین چهار بار نواخت چهار بار نواخت و من به آن زن کوچک برخوردم که چشمهایش، مانند لانه‌های خالی سیمرغان بودند و آنچنان که در تحرک رانهایش میرفت گویی بکارت رؤیای پرشکوه مرا با خود بسوی بستر میبرد. آیا دوباره گیسوانم را

در باد شانه خواهم زد؟ آیا دوباره باغچه‌ها را بنفشه خواهم کاشت؟ و شمعدانی‌ها را در آسمان پشت پنجره خواهم گذاشت؟ آیا دوباره روی لیوان‌ها خواهم رقصید؟ آیا دوباره زنگ در مرا بسوی انتظار صدا خواهد برد؟ به مادرم گفتم: «دیگر تمام شد» گفتم: «همیشه پیش از آنکه فکر کنی اتفاق میافتد باید برای روزنامه تسلیتی بفرستیم» انسان پوک انسان پوک پر از اعتماد نگاه کن که دندانهایش

چگونه وقت جویدن سرود میخوانند و چشمهایش چگونه وقت خیره‌شدن میدرند و او چگونه از کنار درختان خیس میگذرد: صبور، سنگین، سرگردان. در ساعت چهار در لحظه‌ای که رشته‌های آبی رگهایش مانند مارهای مرده از دو سوی گلوگاهش بالا خزیده‌اند و در شقیقه‌های منقلبش آن هجای خونین را تکرار میکنند - سلام - سلام

آیا تو هرگز آن چهار لاله‌ی آبی را بوئیده‌ای؟ … زمان گذشت زمان گذشت و شب روی شاخه‌های لخت اقاقی افتاد شب پشت شیشه‌های پنجره سر میخورد و با زبان سردش ته مانده‌های روز رفته را به درون میکشد من از کجا میآیم؟ من از کجا میآیم؟ که اینچنین به بوی شب آغشته‌ام؟ هنوز خاک مزارش تازه‌ست

مزار آن دو دست سبز جوان را میگویم … چه مهربان بودی ای یار، ای یگانه‌ترین یار چه مهربان بودی وقتی دروغ میگفتی چه مهربان بودی وقتی که پلک‌های آینه‌ها را میبستی و چلچراغها را از ساقه‌های سیمی میچیدی و در سیاهی ظالم مرا بسوی چراگاه عشق میبردی تا آن بخار گیج که دنباله‌ی حریق عطش بود بر چمن خواب مینشست و آن ستاره‌های مقوایی به گرد لایتناهی میچرخیدند. چرا کلام را به صدا گفتند؟

چرا نگاه را به خانه‌ی دیدار میهمان کردند! چرا نوازش را به حجب گیسوان باکرگی بردند؟ نگاه کن که در اینجا چگونه جان آن کسی که با کلام سخن گفت و با نگاه نواخت و با نوازش از رمیدن آرامید به تیرهای توهم مصلوب گشته است. و جای پنج شاخه‌ی انگشتهای تو که مثل پنج حرف حقیقت بودند چگونه روی گونه او مانده‌ست. سکوت چیست، چیست، ای یگانه‌ترین یار؟

سکوت چیست بجز حرف‌های ناگفته من از گفتن میمانم، اما زبان گنجشکان زبان زندگی جمله‌های جاری جشن طبیعتست. زبان گنجشکان یعنی: بهار، برگ، بهار. زبان گنجشکان یعنی: نسیم، عطر، نسیم. زبان گنجشکان در کارخانه میمیرد. این کیست این کسی که روی جاده‌ی ابدیت بسوی لحظه‌ی توحید میرود و ساعت همیشگیش را با منطق ریاضی تفریق‌ها و تفرقه‌ها کوک میکند. این کیست این کسی که بانگ خروسان را آغاز قلب روز نمیداند. آغاز بوی ناشتایی میداند. این کیست این کسی که تاج عشق به سر دارد

و در میان جامه‌های عروسی پوسیده‌ست. پس آفتاب سرانجام در یک زمان واحد بر هر دو قطب ناامید نتابید. تو از طنین کاشی آبی تهی شدی. و من چنان پرم که روی صدایم نماز میخوانند … جنازه‌های خوشبخت جنازه‌های ملول جنازه‌های ساکت متفکر جنازه‌های خوش‌برخورد، خوش‌پوش، خوش‌خوراک در ایستگاههای وقت‌های معین و در زمینه‌ی مشکوک نورهای موقت

او شهوت خرید میوه‌های فاسد بیهودگی … آه، چه مردمانی در چارراه‌ها نگران حوادثند و این صدای سوت‌های توقف در لحظه‌ای که باید، باید، باید مردی به زیر چرخ‌های زمان له شود مردی که از کنار درختان خیس میگذرد … من از کجا میآیم؟ به مادرم گفتم: «دیگر تمام شد» گفتم: «همیشه پیش از آنکه فکر کنی اتفاق میافتد باید برای روزنامه تسلیتی بفرستیم.» سلام ای غرابت تنهائی

اتاق را به تو تسلیم میکنم چرا که ابرهای تیره همیشه پیغمبران آیه‌های تازه‌تطهیرند و در شهادت یک شمع راز منوری است که آنرا آن آخرین و آن کشیده‌ترین شعله خوب میداند. ایمان بیاوریم ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد ایمان بیاوریم به ویرانه‌های باغ‌های تخیل به داس‌های واژگون‌شده‌ی بیکار و دانه‌های زندانی. نگاه کن که چه برفی میبارد … شاید حقیقت آن دو دست جوان بود، آن دو دست جوان

که زیر بارش یکریز برف مدفون شد و سال دیگر، وقتی بهار با آسمان پشت پنجره همخوابه میشود و در تنش فوران میکنند فواره‌های سبز ساقه‌های سبکبار شکوفه خواهدداد ای یار، ای یگانه‌ترین یار ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد …

زخم های من همه از عشق است

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب