در تقارن عمودی کدام مولفه تغییر نمی کند

در تقارن عمودی کدام مولفه تغییر نمی کند

در تقارن روی محور مختصات نسبت به محور عمودی ........ تغییر نمیکند .

لطفا اگر کسی جواب رو میدونه بگه ممنون میشم

در تقارن عمودی کدام مولفه تغییر نمی کند

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب