حل تمرین صفحه 33 آمار و احتمال یازدهم

حل تمرین صفحه 33 آمار و احتمال یازدهم

جواب تمرین صفحه ۳۳ و ۳۴ آمار و احتمال یازدهم

گام به گام صفحه 33 - 34 آمار و احتمال یازدهم از درس جبر مجموعه‌ها فصل 1

حل تمرین صفحه 32 و 33 آمار و احتمال یازدهم از فصل اول آشنایی با مبانی ریاضیات درس «جبر مجموعه‌ها» را در ادامه در بخش آموزش و پرورش ماگرتا برای شما دانش آموز عزیز فراهم کرده‌ایم.

همچنین مشاهده کنید: جواب کاردرکلاس صفحه ۳۲ آمار و احتمال یازدهم

جواب تمرین صفحه 33 آمار و احتمال یازدهم

1- کدام یک از مجموعه های زیر باهم مساوی اند؟

2- اگر دو عضو از مجموعه A حذف کنیم، تعداد زیرمجموعه های آن 384 واحد کم می شود، مجموعهٔ A چند زیرمجموعه دارد؟

3- اگر A=2,x 2y ,4 و B=4,5,x-y و A=B در این صورت، مقادیر x و y را بیابید.

4- ثابت کنید برای مجموعه های A و B با مرجع U داریم: A−B⊆A.

5- فرض کنیم A و B و C سه مجموعه با مرجع U باشند، ثابت کنید: اگر A⊆B آن گاه:

6- مجموعه های A و B و C و D با مرجع U را در نظر بگیرید، ثابت کنید: اگر A⊆B و C⊆D آن گاه به سوالات زیر پاسخ دهید.

7- فرض کنید: A⊆∅ ثابت کنید: A=∅.فرض کنید: U⊆A ثابت کنید: A=U.

8- هرگاه A و B دو مجموعه با مرجع U باشند و A∩B=∅ در این صورت به سوالات زیر پاسخ دهید.

حل تمرین صفحه 34 آمار یازدهم

9- با استفاده از تعریف اشتراک، اجتماع و خواص جابه جایی، شرکت پذیری و توزیع پذیری برای ترکیب عطفی و فصلی در گزاره ها، هر یک از تساوی های زیر را ثابت کنید.

10- درستی هریک از تساوی های زیر را ثابت کنید.

11- هر یک از عبارت های زیر را ساده کنید.

12- درستی هر یک از تساوی های زیر را بررسی کنید.

13- اگر A=y 2,5,z و B=x 1,4 ,-2 در این صورت، با فرض A×B=B×A بیشترین مقدار برای (x y z) را بیابید.

14- با توجه به مجموعه های داده شده، نمودار هر یک از حاصل ضرب های A×B و B×A را رسم کنید.

⭕️ نکته: دانش آموز عزیز مطالب درسی قرار گرفته شده در این سایت فقط جنبه کمک آموزشی دارد و شما نباید از آن ها به شیوه نادرست استفاده نمایید، لذا قبل مشاهده جواب ها یکبار خودتان به سوالات پاسخ دهید سپس اگر مشکلی داشتید از این جواب ها کمک بگیرید.

☑️ به پایان جواب تمرین صفحه ۳۳ و ۳۴ آمار و احتمال یازدهم رسیدیم، برای مشاهده حل تمرین سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «ماگرتا» جست و جو کنید. همچنین می توانید از بخش نظرات نیز با ما در ارتباط باشید.

حل تمرین صفحه 33 آمار و احتمال یازدهم

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب